Over AjN

De vereniging Alevitische jongeren Nederland wil het Alevitisme in de Nederlandse samenleving onder de aandacht brengen en de belangen van jongeren in de ruimste zin van het woord behartigen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat in Nederland circa 100.000 Alevieten woonachtig zijn. Deze gemeenschap bestaat voor ongeveer een derde uit jongeren. Alevitische jongeren kunnen mede vanwege de raakvlakken van het Alevitisme met de humanistische ideologie en de in onze samenleving heersende normen en waarden binnen alle facetten van de samenleving volwaardig participeren en bekleden dan ook in toenemende mate invloedrijke functies. Desondanks is het Alevitisme tamelijk onbekend in de Nederlandse samenleving. Een oorzaak hiervan is dat er meer oog is voor verschillen dan voor overeenkomsten. Alevitische jongeren Nederland ziet dit echter anders. De vereniging is van mening dat juist vanwege de overeenkomsten de bekendheid van het Alevitisme dient te worden vergroot. Dit kan leiden tot meer binding in onze samenleving.

De vereniging ook inzetten op het vergroten van de kennis van Alevitische jongeren over het Alevitisme. Onder veel Alevitische jongeren die in een bepaalde fase van hun leven op zoek gaan naar hun identiteit bestaat de behoefte om kennis te nemen van het Alevitisme en zich hier eventueel nader in te verdiepen. In het verleden konden deze jongeren terecht bij lokale Alevitische verenigingen waar in sommige gevallen jongerencommissies bij waren aangesloten. Naarmate het aantal jongerencommissies toenam werd ook de roep om een landelijke vertegenwoordiging steeds groter. Dit heeft uiteindelijk in 2011 geresulteerd in de oprichting van Alevitische jongeren Nederland.

Alevitische jongeren Nederland is een onafhankelijke instelling dat is verbonden met HAK-DER (Federatie van Alevitische verenigingen in Nederland). De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van- en het fungeren als klankbord voor Alevitische jongeren op het gebied van politiek, onderwijs, gezondheid, kunst en cultuur, media en sport. Alevitische jongeren Nederland erkent en respecteert de scheiding van kerk en staat volledig en wijst iedere vorm van discriminatie af. De vereniging hecht belang aan het erkennen en bevorderen van fundamentele mensenrechten. Het bevorderen van het integratie- en participatieproces van jongeren in onze maatschappij heeft de vereniging hoog in het vaandel staan. Daarom wil de vereniging onder andere onderwijsachterstand bij jongeren voorkomen en educatie en (kader)vorming onder jongeren bevorderen.

De vereniging wil haar doelen onder meer verwezenlijken door overal in Nederland jongeren te verenigen in plaatselijke afdelingen, het geven van educatieve cursussen en vorming, het organiseren van culturele activiteiten, sportieve activiteiten, lezingen, presentaties en studies. Hierbij wil de vereniging met name samenwerken met andere jongerenorganisaties.